Könsskillnad!

Jag måste bara säga det. Om man anser vetenskapen bäst kan beskriva världen så är det absurt att hävda att det inte är någon grundläggande skillnad mellan kvinnor och män. Och detta gäller även hjärnan och där med även mentala förmågor. Detta säger dock inget vilka skillnader dessa är. Men man måste ha detta i åtanke det mycket väl kan vara en större biologisk skillnad mellan män och kvinnor än olika det som kallats mänskliga raser. Detta eftersom det i egentlig mening  endast är en obetydlig skillnad mellan dessa och människan inte har varit uppdelad särskilt länge. De skillnader som finns är framförallt kulturella. Jämför detta med den sexuella uppdelningen som är hundratals miljoner år äldre än de första människorna. Att anse att det mentalt (fysiskt är allt för uppenbart – men det inbegriper väl hjärnan…) inte finns någon egentlig skillnad mellan könen verkar ur detta perspektiv innebära att man sätter människan utanför evolutionen. Som om att människan evolutionerat sig bort från naturen och biologin och då handlar det snarare om mysticism än om vetenskap.

Men som sagt så kvarstår fortfarande frågan om vad som skiljer könen åt vilket endast kan besvaras av biologiska studier. Dessutom ska man komma ihåg att kulturella skillnader endast är fel om man anser dem vara det. Men viktigast av allt är att komma ihåg att även om kvinnor och män är olika så finns det inget som säger att alla män och alla kvinnor är kvinnliga respektive manliga. Precis som med sexualitet där individen kan vara såväl heter-, homo- eller bisexuell (för att inte nämna asexuell) så är individen alltid mer komplex än en enkel dikotom skala. Snarare handlar det om ett kontinuum.

Annonser

20 reaktioner på ”Könsskillnad!

 1. Problematiken med att hänvisa till en fundamental skillnad är att det inte (nödvändigtvis) innebär någonting i form av konsekvens. En biologisk skillnad (som så vitt jag med mina begränsade kunskaper kan se) existerar t ex på en rent hormonell nivå.

  Frågan blir väl snarare vad man drar för slutsatser av detta eller vilka konsekvenser man ser. En fundamental förmåga att välja att handla på annat sätt än det rent instinktiva berövar skillnaderna sin mening.

  Man kan konstatera att skillnader finns, men det är helt triviala skillnader så till vida att vi alltid kan välja att inte handla i enlighet med dem.

  Om man inte tillskriver människan ett ”naturligt” tillstånd avhängigt endast biologiska impulser, en tillvaro utan fri vilja; då är det svårt att pekandet på biologiska skillnader kan resultera i annat än motfrågan: Och?

 2. Och vad då? Jo den biologiska vetenskapen kan svara på vissa saker. Framförallt måste man kunna prata om det. Många vill inte det. T.ex. är det om jag förstått det rätt så att pojkar är betydligt mer aggressiva än flickor och detta är ett mönster som går igen i alla kulturer.

 3. Absolut. Testosteron ökar risken för våldsamt beteende, men det jag menar är att det inte resulterar i en sorts biologisk determinism. Att män har anlagen för att vara mer våldsamma behöver inte betyda något under förutsättning att vi förnuftigt kan välja att inte slå folk på käften när vi är arga.

 4. Nej det innebär inte någon biologisk determinism men det är fortfarande intressant och blir mer så ju bättre vi blir på att manipulera kroppen. När möjligheterna att förändra människors beteende genom att påverka generna etc så blir det högst intressant och kanske även möjligt att förstå sig på var skillnaden mellan det biologiska och det kulturella mekanismerna.

 5. fridhkleberg:

  Hur skulle det inte kunna spela någon roll att vi är olika? Hur är det möjligt att det inte skulle ha några konsekvenser? Att det delvis är ”rent hormonellt” är absolut inget argument för att skillnade inte skulle ha några konsekvenser. Att det finns en hormonell skillnad är ett argument för att det finns en skillnad, vilken rimligtvis borde ha konsekvenser. Hade den hormonella skillnaden inte resulterat i några skillnader så hade det ju inte varit någon poäng med att denna skulle finnas alls, och då hade den inte heller funnits.

  Att vi har en förmåga att handla på ett icke instinktivt sätt berövar ingalunda skillnaderna dess mening. Att ha en förmåga att gå emot sin instinkt är en förmåga, men att det skulle vara möjligt eller en önskvärt att göra det i varje situation stämmer inte. Att gå emot sin instikt (el. intution eller impuls) är så pass ansträngande att jag tror att det mesta vi gör gör vi på basis av intutioner, instinkter, vanor och liknande.

  Och när det gäller manligt och kvinnligt har jag svårt att se vad det är för fel med att agera som man är utan att censurera sig när det är fråga om specifikt manliga alternativt kvinnliga uttryck. Varken manlighet eller kvinnlighet behöver vara något negativt och är oftast inte det heller. Vi fokuserar på det negativa för att det är det vi vill fixa till, men ”hälsan tiger still” och det som är bra med manlighet och kvinnlighet tänker vi inte på trots att det är otroligt värdefullt, och faktiskt bildar basen till allt som också är bra i vårt samhälle.

  ”Om man inte tillskriver människan ett ”naturligt” tillstånd avhängigt endast biologiska impulser, en tillvaro utan fri vilja; då är det svårt att pekandet på biologiska skillnader kan resultera i annat än motfrågan: Och?”

  Du menar alltså att biologiska skillnader endast har relevans om vi befinner oss i det tillstånd du beskriver. Det är ett absurt påstående. Ett ungefär lika meningsfullt påstående som: kulturella skillnader är endast relevanta om man tillskriver människan ett tillstånd där endast kultur gör människan till den hon är.

  Björn Axén:

  Hej och tack för en bra blogg.

  Angående ditt påstående:

  ”Men man måste ha detta i åtanke det mycket väl kan vara en större biologisk skillnad mellan män och kvinnor än olika det som kallats mänskliga raser.”

  Du uttrycker dig lite väl blygsamt när du skriver KAN. De skäl du anger är troligtvis goda nog för att påstå att den biologiska skillnaden mellan män och kvinnor är väsentligen större än den mellan det man kallar ”raser”. Finns det ens några raser?

 6. dumbfounded
  Tackar! Alltid roligt med kommentarer än mer så med beröm.

  Jag är medveten om att jag uttrycker mig blygsamt och det är fullt medvetet. Budskapet är tillräckligt tydligt för det ska gå fram.

  Angående raser så finns på så sätt att begreppet används, särskilt i USA. I Sverige talar man hellre om etnicitet men det är inte så stor skillnad.

 7. dumbfounded:

  Varför vore det nödvändigtvis positivt att handla i enlighet med sina instinkter ifall de inte sammanfaller med en etisk princip? Jag uppfattar det inte som ett digert offer att inte nita alla jag är arga på med tanke på att det (i mina ögon) vore oetiskt. Jag kan alltid välja mitt handlande och det finns knappast något etiskt egenvärde i att handla i enlighet med en instinkt.

  Att du frågar vad det är för fel med att ”handla som man är” tycker jag låter mycket besynnerligt. Det finns inget i att ”handla som man är” som inkluderar någon form av kategoriskt och gott beteende avhängigt kön. Jag missförstår dig säkert men jag tycker nästan att du argumenterar på följande sätt: ”Vi har länge föreställt oss X och det är status quo, alltså har det per automatik ett etiskt värde”. Jag tycker att det är konstigt.

  Slutligen är det inte det minsta absurt att säga att de (i jämförelse med vår frihet att välja oss själva) ”naturliga” skillnaderna är triviala i annat än ett naturtillstånd. ”Naturen” i avseendet instinktiva impulser är alltid etiskt underordnade vår rätt att välja själva. Att det skulle vara tvärt om kräver i princip en mer eller mindre deistisk världssyn där ett objektivt medvetande med given avsikt för det första kan bestämma vad som är det naturliga tillståndet och för det andra ge det ett etiskt värde.

  Att det skulle ha varit till gagn för mänskligheten att handla utifrån instinkter snarare än utifrån rationalitet har jag svårt att förstå.

  Nu är jag dock rädd att jag tar över Björns utrymme i alltför stor utsträckning.

 8. Jag upptäckte dessvärre att jag lade texten inom parenteser lite tokigt i en mening. Jag hoppas att det ändå är läsligt.

 9. Jag har inte skrivit att det nödvändigtvis måste vara önskvärt att handla enligt sina instinkter när de inte sammanfaller med en etisk princip. Jag har överhuvudtaget inte skrivit om etiska principer. Allt beteende är inte ett resultat av antingen instinkter eller etiska principer. Jag har inte heller skrivit att det finns ett etiskt egenvärde i handla i enlighet med sin instinkt. Det är inte heller något jag skulle hålla med om.

  Förstår inte din tolkning av mig i andra paragrafen. Alltså ”Vi har länge föreställt..” Den är förmodligen inte korrekt för jag har som sagt inte fört etik på tal.

  ”Det finns inget i att ”handla som man är” som inkluderar någon form av kategoriskt och gott beteende avhängigt kön.”

  Så om jag agerar på ett sätt som råkar vara könsspecifikt så är inte detta på något sätt en reflektion av vem jag är? Och det könsspecifika måste vara något negativt?

  ”Slutligen är det inte det minsta absurt att säga att de (i jämförelse med vår frihet att välja oss själva) ”naturliga” skillnaderna är triviala i annat än ett naturtillstånd.”

  Jo, det är absurt. Att vi inte lever i ett naturtillstån innebär inte att den biologiska basen för vårt beteende försvinner. Sociologer och samhällsvetare kan inte ensamma beskriva människan, de har inte den fulla bilden, precis som inte biologer har hela bilden.

  ”Naturen” i avseendet instinktiva impulser är alltid etiskt underordnade vår rätt att välja själva.”

  ”Välja själva”. Att du gör ett aktivt val innebär inte att du agerat över din biologi. Du är en biologisk varelse också när du väljer, hur rationell du än är, och det är mycket möjligt att ditt val är typiskt kvinnligt eller manligt också då. och det är mycket möjligt att just detta könsspecifika beteende har en biologisk bas.

  Att du påstår att våra ”impulser” är etiskt underornade våra egna val är inte heller något argument för att det i verkligheten är så det fungerar, det du säger är att du tycker att det borde vara så. Din tes var att biologiska olikheter inte har några konsekvenser eftersom vi kan välja att handla emot dem. Ditt argument om hur du tycker att det ska vara stöder inte denna tes. Det som borde underbygga tesen vore om människors biologi inte hade någon som helst inverkan på vilka de är som människor och följdaktligen hur de agerar.

  ”Att det skulle ha varit till gagn för mänskligheten att handla utifrån instinkter snarare än utifrån rationalitet har jag svårt att förstå.”

  Det behöver inte vara ett antingen eller förhållande (om vi nu pratar om hur saker bör vara). Altruism är till exempel något som oftast är bra och som är biolgiskt baserat. Aggressivitet är något vi ofta ser som negativt och som också är biologiskt baserat.

  Du påstår att bara för att vi KAN välja så förlorar skillnader sin mening. Men att vi kan välja kommer självklart inte innebära att vi gör det, och när vi gör det så kommer det förmodligen oftast inte handla om etiska principer. Hur troligt är det att från det man går upp på morgonen tills att man går och lägger sig endast agerar på basis över att man gjort väl övervägda rationella val?

  Jag förstå överhuvudtaget inte dina begrepp ”naturligt” och hur du tror att alla biologiskt baserade beteenden är ”instinkter”. Vad är ett ”naturligt tillstånd”? Det finns väl ingen magisk gräns mellan när beteenden är biologiska och när de inte är det. Allt är väl snarare en enda röra. Jag ifrågasätter om ordet ‘naturligt’ är användbart i dessa sammanhang.

  Förlåt fridhkleberg, det här blev oförskämt långt. Jag har säkert upprepat mig en massa.

  Kanske har vi missförståtv arandra. Menade du specifikt vad skillnaderna har för konsekvens för etiskt ställningstagande? Jag uppfattade det som att du menade att de aldrig har någon relevans, punkt slut. Alltså att de inte har någon som helst relevans för vilka vi är m.m..

 10. dumbfounded:

  Jag vet inte om vi missförstår varandra. Jag tror att missförståndet, om sådant finns, har uppstått hos mig eftersom jag inte definierar vissa grundläggande saker på samma sätt som du gör. Jag vet inte riktigt hur jag skall ställa mig till påståendet att:

  ”det som är bra med manlighet och kvinnlighet tänker vi inte på trots att det är otroligt värdefullt, och faktiskt bildar basen till allt som också är bra i vårt samhälle.”

  utan att föra in etik i diskussionen. Jag tycker att detta är en utsaga om etik i förhållande till rådande föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt.

  Jag tycker vidare till exempel inte att man kan bunta ihop ”instinkter” och ”vanor” eftersom de är två helt olika saker och att säga att varje handling inte är aktivt tänkt betyder inte att vi agerar ”biologiskt” vid varje sådant tillfälle.

  Men istället för att skriva jättelångt och förvärra förvirringen kan jag ställa några frågor som du hemskt gärna får svara på:

  *Går det att härleda en etik ur biologi? Med detta menar jag att är något rätt eller fel (alternativt bra eller dåligt) för att det förekommer i ”naturen” (det kan tyvärr krävas en jättekort förklaring av ”naturen” om du orkar).

  *Är de föreställningar som i samhället finns om kvinnligt kontra manligt givna av naturen?

  *Är det bra att handla i enlighet med de traditionella föreställningarna om kvinnligt och manligt och varför?

  *Är det dåligt att handla på ett annat sätt och varför?

  Jag tror att det är mer än nog men jag känner att jag blir så tjatig om jag bara förutsätter en massa åsikter från ditt håll.

 11. fridhkleberg:

  Björns inlägg handlar inte, så vitt jag kan se, om etik eller om traditionella föreställningar om kön. Han påstår att det finns biologiska skillnader (faktiska, inte föreställda) mellan män och kvinnor på gruppnivå. Du skriver att dessa skillnader inte har någon som helst mening endast på grund av att vi har en förmåga att välja vårt beteende och agera rationellt. Det var bland annat detta jag bestred.

  Jag förstår helt enkelt inte varför du frågar om föreställningar och etik och liknande, när det inte var det det ursprungliga inlägget handlade om. Jag har inte heller kritiserat dig för dina påståenden om etik, utan för att jag uppfattar du skriver att den biologiska vetenskapens resultat är i stort sätt meninslösa.

 12. ”Jag tycker vidare till exempel inte att man kan bunta ihop ”instinkter” och ”vanor” eftersom de är två helt olika saker och att säga att varje handling inte är aktivt tänkt betyder inte att vi agerar ”biologiskt” vid varje sådant tillfälle.”

  Detta håller jag helt med dig om. Jag uppfattade att det var du som utgick ifrån att man antingen agerar efter instinkter eller agerar utefter etik. Därför införde jag också begrepp som intution och vanor som både är biologiskt, miljömässigt, etiskt, kunskapsmässigt betingade, (m.m). Därför tycker jag att det är relativt menigslöst att prata om instinkter, för när agerar vi endast efter våra instinkter? Möjligen när vi kraftigt berusade…..då brukar reptilhjärnan kanske hamna i övertag.

 13. dumbfounded har förstått min mening rätt och jag håller med i kritiken.

  fridhkleberg ställer intressanta frågor men som inte riktigt har med inlägget att göra. Men jag besvarar dem, även om de inte riktas direkt till mig, eftersom det är intressant och kanske klargörande.

  *Går det att härleda en etik ur biologi? Med detta menar jag att är något rätt eller fel (alternativt bra eller dåligt) för att det förekommer i ”naturen” (det kan tyvärr krävas en jättekort förklaring av ”naturen” om du orkar).

  – Till viss del kan man nog det men framförallt kan förståelse av biologi ge oss en förklaring till vissa beteenden. Jag tror att etiken måste ta hänsyn till biologin för att vara relevant. T.ex. det faktum att alla människor biologiskt behöver mat och sömn innebär en rättighet till just mat och sömn för alla människor.

  *Är de föreställningar som i samhället finns om kvinnligt kontra manligt givna av naturen?
  – Nej inga förställningar är givna, om du menar att de är de enda som kan tänkas, men biologin ger vissa ramar och riktningar för hur människor föreställer sig skillnader mellan män och kvinnor. Att t.ex. män i regel är fysiskt starkare och kvinnor bär och föder barn ger en biologiskt anledning till arbetsfördelning. Detta torde innebära att människor har olika föreställningar om de respektive könen som liknar varandra över kulturgränserna vilket dock inte innebär att det inte skulle kunna finnas avarter som skiljer sig rätt rejält från mer vanligt förekommande föreställningar.

  Om det dessutom finns skillnader mellan män som är mentala snarare än kroppsliga (om vi nu kan göra den uppdelningen) som t.ex. att män är aggressivare och mer riskbenägna så torde dessa skillnader vara ännu större. Men man måste komma ihåg att detta varierar inom könen så väl som mellan och som sagt att olika kulturer ger olika föreställningar om dessa skillnader.

  *Är det bra att handla i enlighet med de traditionella föreställningarna om kvinnligt och manligt och varför?
  – Eh ibland. Frågan kräver en betydligt längre utläggning än jag har plats med här eller tid med nu.

  *Är det dåligt att handla på ett annat sätt och varför?
  – ibland. Båda dessa två frågor beror så klart på vilket moralsystem man utgår ifrån och kan inte besvaras i en handvändning. Men man kanske kan säga så här: som moralisk utgångspunkt är traditionella föreställningar bra så länge man inte kommit på något som gör dem uppenbart dåliga. Man kan kalla det för en moralisk försiktighetsprincip.

 14. dumbfounded: Jag förstod också vad som var utgångspunkten. Min kommentar utgick snarare ifrån vilka konsekvenser ett resonemang om skillnader får. Jag har som sagt inte påstått att skillnaderna inte existera – det gör väl ingen? Det som är relevant är väl huruvida dessa skillnader skall ligga till grund för ett system om vad som är bra eller dåligt för män eller kvinnor. Det handlar inte om att förneka biologiska framsteg – det handlar om vad man kan använda dem till. Jag förutsatte att det fanns något mer att diskutera än huruvida det finns några som helst skillnader rent biologiskt eftersom jag aldrig upplevt detta som kontroversiellt. Undantaget är som sagt när man härleder vilka handlingar som är rätt eller fel ur detta. Frågan om hur allt gott härleds från våra föreställningar om könen lämnar alltså ett mycket stort frågetecken hos mig, men vi kan låta det vara.

  Tack för svaren Björn, jag tror att jag formulerade mig lite dåligt eftersom de saker jag undrade inte helt blev besvarade t ex om hur man härleder en etik ur naturen. Det jag menade var väl snarare huruvida en handling är bra eller dålig på grund av att den är naturlig eller onaturligt, eller om det beror på något annat. Med givna menade jag att fråga huruvida de som finns är de som är de bra, inte om de är de som är tänkbara. Slutligen så håller jag inte med om traditionsargumentet, åtminstone inte på en teoretisk nivå. Det kan finnas en praktiskt värde i att inte rumstera om hur snabbt som helst, men det ger i mina ögon inte moralisk tyngd till frågan i sig. I sakfrågan är det väl varken bättre eller sämre för att det är gammalt?

  Hur som helst ska jag fundera lite och skriva något själv så kan jag kanske uttrycka mig lite mer sammanhängande och framförallt på en lite mer relevant plats.

 15. ”…huruvida en handling är bra eller dålig på grund av att den är naturlig eller onaturligt, eller om det beror på något annat”

  – Jag menar inte att en handlings ”naturlighet” berättigar den. Det skulle legitimera mord. Men ”naturligheten” måste beaktas.

  ”Slutligen så håller jag inte med om traditionsargumentet, åtminstone inte på en teoretisk nivå.”

  – Jag håller med dig om att som teoretisk utgångspunkt är traditionen inte legitimerande men jag tror inte man kan utgå endast från teoretiska resonemang och i praktiken måste man förhålla sig till tradition/kultur. Särskilt om man vill att människor ska följa moralen.

  Man skulle kunna tänka sig ett koherent etiskt system som inte har något som helst att göra med tradition eller biologi men vad legitimerar det i så fall. Hur skiljer man då mellan t.ex. en utilitarism som förespråkar smärta och en som förespråkar njutning? I detta exempel måste man hänvisa till biologi, människans natur att undvika smärta. Det jag menar är att endast rationalitet kan inte avgöra vad som är bra. Det krävs en verklighet som den kopplas till och denna verklighet för människan är såväl biologisk som kulturell och biologin och de båda står i ett dialektiskt förhållande till varandra men där biologin är grunden, tesen, och kulturen fungerar som en antites – syntesen är i så fall den komplicerade situation som vi kallar föreställningar om vårt tillstånd. Det är alltså svårt att avgöra vad som är biologi och vad som är kultur i olika sammanhang men det betyder inte att vi inte ska försöka bena ut skillnaden eftersom den faktiskt har betydelse. Dessutom blir detta än viktigare ju mer vi faktiskt lär oss om biologin eftersom ju mer vi förstår desto mer kan vi faktiskt även ändra och då är det verkligen relevant med en etisk diskussion om vad som är vår natur, vad som är kultur och vad som får ändras hos människor.

 16. fridhkleberg:

  Jag förstod att du inte ifrågasatte att det finns könsskillnader. Som sagt, jag ifrågasatte att du hävdade att det inte hade några konsekvenser. Det finns definitivt mycket intressant att diskutera, dina frågor är till exempel intressanta men jag ville inte föra diskussionen vidare om det var så att vi hade totalt missuppfattat varandra, då hade vi endast blivit mer förvirrade. Jag uppfattar det inte som att du har besvarat min egentliga kritik så det är svårt för mig att förstå vad dina utgångspunkter egentligen är när det gäller det som inte har med etik att göra.

  Men visst, jag tycker att alla vetenskaper som har något att säga om människan och vad hon är för en filur är relevanta när man för en diskussion om vad som är rätt och fel. När det gäller biologi så tycker jag att det är hjälpsamt för att avgöra vilka vi är och vad våra biologiska förutsättningar är för att vara och agera på ett visst sätt. Jag tycker till exempel att sexualitet är en väldigt viktig del i människors liv och jag tycker därför att det är djupt omoraliskt att kräva att vissa inte ska ha rätt att leva ut sin sexualitet som i till exempel Singapore (så länge det inte skadar andra såklart – pedofili är inte ok).

  ”Undantaget är som sagt när man härleder vilka handlingar som är rätt eller fel ur detta.”

  Du menar ett resonemang i stil med: Eftersom sociopati har en biologisk bas, så bör de kunna leva ut sin sociopatiska läggning hur de vill?

  Näe, det kan nog de flesta hålla med om att det inte är en rimlig ståndpunkt. Å andra sidan tycker jag inte att jag hör den typen av resonemang så ofta. Däremot brukar man tillskriva sådana typer av resonemang till personer som har mage att ta upp biologiska perspektiv i sin argumentation. Någon slags biofobi skulle jag vilja kalla det. Jag tycker att folk verkar vara rädda för biologi och tro att det är någon slags darwinism det är frågan om. Och av någon outgrundlig anledning verkar vänsterideologer vara speciellt rädda för den biologiska vetenskapen vilket det absolut inte finns någon anledning till, om man inte vill göra intrång i människors privatliv och säga till dem hur de ska vara och man då upplever att biologi är farlig för att man då kanske inte kan konstruera om människan på det sättet man vill. Men en vänster som endast vill jämna ut klasskillnader och liknande – jag kan inte förstå vad de skulle behöva vara rädda för.

  ”Frågan om hur allt gott härleds från våra föreställningar om könen lämnar alltså ett mycket stort frågetecken hos mig, men vi kan låta det vara.”

  Nu har jag ju inte påstått att allt gott härleds från just våra föreställningar om könen. Våra föreställningar är ju just föreställningar. Men mitt ursprungliga påstående om att manligt och kvinnligt bildar basen till allt som är gott i vårt samhälle är kanske för generell för att vara meningsfull och dessutom är det i viss mån inkorrekt eftersom det inte endast är sexuell selektion som gjort oss till vilka vi är, det är ju också naturlig selektion, alltså, män och kvinnor är mer lika än olika. Dessutom kan ju då likväl säga att det är basen till allt ont då också så påståendet är väl relativt meningslös när det uttrycks så generellt, så jag ber dig bortse just från den delen i mitt resonemang. Det är ju i viss mån en fråga om värderingar också. Men jag håller fast vid att jag tycker manlighet och kvinnlighet alltför ofta svartmålas av ideologer. Däremot att påstå att det könsspecifika är bra eller dåligt är ett för generellt påstående för att vara meningsfullt om man inte går in och diskuterar specifika saker.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s